Powitanie

Uwaga gimnazjaliści

OD 13 maja 2019 R. DO 18 czerwca 2019 R. trwa SKŁADANIE PODAŃ PRZEZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podanie do złożenia w szkole można już teraz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://nabor.mzsp.pl/aplikacja/rekrutacja.php.
Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji należy wybrać z menu dodaj podanie.

Po wybraniu typu szkoły i drugiego języka należy zatwierdzić wybór przyciskiem dodaj podanie.

Przygotowane podanie/a należy wydrukowane i podpisane złożyć w sekretariacie MZSP w terminie OD 13 MAJA DO 18 CZERWCA 2019 R.

OD 19 CZERWCA DO 25 CZERWCA 2019 r. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, przyjmująca dokumenty:

  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
  • INNE DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.

DO 28 CZERWCA 2019 r. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, WERYFIKUJĄCA WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW POŚWIADCZONYCH W OŚWIADCZENIACH LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

OD 5 DO 10.07.2019 R. DO GODZ. 15.00 w naszej szkole będzie pracować komisja naboru, przyjmująca POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA ALBO KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO, O ILE NIE ZOSTAŁY ONE ZŁOŻONE W UZUPEŁNIENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, A W PRZYPADKU SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE − TAKŻE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO ZAWIERAJĄCEGO ORZECZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ DO KIEROWANIA POJAZDAMI LUB O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM, W PRZYPADKU KANDYDATÓW DO SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE, DLA KTÓREGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZEWIDUJE PRZYGOTOWANIE DO UZYSKANIA UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM W ZAKRESIE PRAWA JAZDY DANEJ KATEGORII.

Złożenie oryginalnych dokumentów stanowi potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.


Aplikacja Rekrutacji

Logowanie:

Numer PESEL:
Hasło:

Zapomniałeś hasło? · Rejestracja