Dokumenty Naboru

 

 

1.    formularz złożony drogą elektroniczną lub papierową,

w kolejnych etapach:

2.    świadectwo ukończenia szkoły – oryginał lub potwierdzona kopia,

3.    skrócony odpis aktu urodzenia,

4.    karta zdrowia ucznia,

5.    2 zdjęcia legitymacyjne,

 

 

Potwierdzeniem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest złożenie kwestionariusza podania z podpisami kandydata oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych – równolegle z dokumentami zawartymi w punktach 2 do 5 w dniach  26 czerwca  - 10 lipca.

 

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia należy złożyć zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu  ósmoklasisty.

 

 

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość złożenia w/w dokumentów w formie elektronicznej (rekrutacja@mzsp.pl) po uprzednim kontakcie z przewodniczącą komisji:

p.  Agnieszka        technikum i szkoła branżowa              519  722  419

p.  Marta                liceum                                                 519  722  407