Dokumenty Naboru

 

 

1.    Formularz złożony drogą elektroniczną lub papierową,

w kolejnych etapach:

2.    Świadectwo ukończenia szkoły – oryginał lub potwierdzona kopia,

3.    Skrócony odpis aktu urodzenia,

4.    Karta zdrowia ucznia,

5.    2 zdjęcia legitymacyjne.

 

 

Potwierdzeniem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest złożenie kwestionariusza podania z podpisami kandydata oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych w dniach: od 15 maja do 16 czerwca 2023r.

 

 

Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach: od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. (do godz. 15:00).

 

 

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość złożenia w/w dokumentów w formie elektronicznej (rekrutacja@mzsp.pl) po uprzednim kontakcie z przewodniczącą komisji:

p.  Agnieszka        technikum i szkoła branżowa              519  722  419

p.  Marta                liceum                                                 519  722  407