Kryteria Naboru
O przyjęciu do poszczególnych typów szkół będzie decydować liczba punktów zdobytych według następujących zasad:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie – 200 pkt., w tym:

Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w szkole podstawowej – 100 pkt.

Za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt.

celujący             18 pkt.

bardzo dobry     17 pkt.

dobry                 14 pkt.

dostateczny        8 pkt.

dopuszczający   2 pkt.

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie najwyżej 18 pkt., za:

 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • Ukończenie szkoły podstawowej z oceną z zachowania wzorową lub bardzo dobry - 5 pkt.
 • Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • Uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
 • Uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
 • Uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – 3 pkt.:

  • I miejsce ( tytuł laureata): 3 pkt.
  • II miejsce (tytuł finalisty): 2 pkt.
  • III miejsce (wyróżnienie): 1 pkt.
 • Stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.

 

Do poszczególnych typów szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty oraz dodatkowych punktów za oceny na świadectwie z poszczególnych przedmiotów:


Liceum Ogólnokształcące Medialno-Dziennikarskie

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka

Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia,

Liceum OgólnokształcąceMundurowo Administracyjne

 • język polski,
 • matematyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • język obcy

Technikum Petrochemiczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • język obcy

Technikum Informatyczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy

Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy,

Technikum Technologii Drewna

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • plastyka

Technikum Reklamy

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • plastyka,

Stolarz Branżowa Szkoła I Stopnia

 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • język obcy,

Tapicer Branżowa Szkoła I Stopnia

 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • język obcy.