Kryteria Naboru

O przyjęciu do poszczególnych typów szkół będzie decydować liczba punktów zdobytych według następujących zasad:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie – 200 punktów, w tym:

Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w szkole podstawowej – 100 punktów.

Za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 punktów.

celujący18 punktów
bardzo dobry17 punktów
dobry14 punktów
dostateczny8 punktów
dopuszczający2 punkty

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie najwyżej 18 punktów za:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • za ukończenie szkoły podstawowej z oceną z zachowania wzorową lub bardzo dobry - 5 pkt.
 • uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
 • za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
 • uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – 3 pkt.:
  • I miejsce ( tytuł laureata): 3 pkt.
  • II miejsce (tytuł finalisty): 2 pkt.
  • III miejsce (wyróżnienie): 1 pkt.
 • stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.

Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20.

Do poszczególnych typów szkół przyjmowani są uczniowie na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty oraz dodatkowych punktów za oceny na świadectwie z poszczególnych przedmiotów:


Liceum Ogólnokształcące Medialno-Dziennikarskie

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka

Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia,

Liceum OgólnokształcąceMundurowo Administracyjne

 • język polski,
 • matematyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • język obcy

Technikum Petrochemiczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • język obcy

Technikum Informatyczne

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy

Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język obcy,

Technikum Technologii Drewna

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • plastyka

Technikum Reklamy

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • plastyka,

Stolarz Branżowa Szkoła I Stopnia

 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • język obcy,

Tapicer Branżowa Szkoła I Stopnia

 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • język obcy.